REGULAMIN SPRZEDAŻY SZKOLEŃ ON-LINE

 

Niniejszy regulamin określa sprzedaż usług w postaci szkoleń i porad on-line za pośrednictwem strony internetowej www.photo-passion.pl

Sprzedającym jest Openity Sp. z o.o. (daw. Census Agnieszka Buczkowska), ul. Poznańska 99, 60-185 Skórzewo NIP: 7773386057 KRS: 0000953194, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN zwany dalej Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@photo-passion.pl

 

1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym Sprzedającego.

 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługa – prezentowana i oferowania na stronie Serwisu Internetowego Sprzedającego usługa szkolenia online, która może stać się przedmiotem transakcji.

 5. Przedmiot transakcji – usługi szkoleń on-line wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sprzedającego.

 6. Szkolenie on-line – szkolenia zaprezentowanie w Serwisie Internetowym Sprzedającego i przeznaczone do zakupu oraz celów edukacyjnych. Szkolenia te odbywają się wyłącznie w formie filmów odtwarzanych on-line, to znaczy przez Serwis Internetowy Sprzedającego, bez użycia środków bezpośredniego kontaktu z pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym (za wyjątkiem oceny prac domowych).

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Sprzedającego.

 8. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach strony określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Serwis internetowy Sprzedającego (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.photo-passion.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować szkolenie.

 10. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające niezbędne oprogramowanie, posiadające mikrofon.

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683 ze zm.).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.).

 

2. Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.photo-passion.pl i stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedającym.

 2. Serwis Internetowy Sprzedającego służy do zakupu oraz realizacji zamówionego szkolenia w formie on-line. (strona) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.photo-passion.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować szkolenie.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży w Serwisie zawierana jest w języku polskim.
 5. Warunki techniczne: do dokonania zakupu oraz realizacji szkolenia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest  posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer, obsługującej pliki cookies oraz aktywnego konta poczty e-mail. Dostęp do Internetu oraz rozdzielczość ekranu powinny gwarantować Klientowi jakość umożliwiającą odtwarzanie filmów online w jakości zezwalającej na czerpanie treści edukacyjnych z przeglądanych materiałów.

 

3. Zamówienia i płatności

 1. Ceny szkoleń zamieszczonych w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas realizacji szkoleń).

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 3. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

 4. Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.

 5. Celem złożenia Zamówienia i założenia konta konieczne jest podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka, które w widoczny sposób informuje o konieczności tejże akceptacji celem umożliwienia kontynuowania zamówienia.

 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

 7. Klient dokonując Zamówienia ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.

 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 11. Wraz z zamówieniem na potrzeby realizacji Usług elektronicznych zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego docelowo hasła (zwane dalej „Kontem”). Założenie konta, ze względu na konieczność realizację zakupionej Usługi (szkolenia) w Serwisie Sprzedającego jest obowiązkowe.

 12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.

 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta.

 14. Płatność za dokonaną uznaje się w przypadku natychmiastowej zapłaty poprzez serwisu pośredniczące w płatnościach internetowych typu paypal lub przelewy24 bądź wpływ na konto Sprzedającego z poniższymi zastrzeżeniami:

  • Płatność dokonana poprzez serwisy pośredniczące w płatnościach internetowych typu paypal lub przelewy24 gwarantuje natychmiastowe uruchomienie usługi w dowolnym dniu lub godzinie za wyjątkiem sytuacji technicznych, które ze strony tychże serwisów mogą takie uruchomienie zablokować. W przypadku takiej niespodziewanej blokady należy zgłosić wskazany problem, zostanie on następnie wyjaśniony.

  • Płatność dokonana przelewem na konto Sprzedającego oznacza, że usługa szkoleniowa zostanie uruchomiona w dniu roboczym, w którym Sprzedający odnotuje wpłatę na swoim koncie.

 15. Świadczenie usługi rozpoczyna się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy o czym Klient jest informowany w procesie składania Zamówienia.

 16. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu zniżek w postaci bonów i kodów rabatowych lub promocyjnych.

 17. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury VAT z odroczoną płatnością, przed kupnem szkolenia. Prośbę taką należy zasygnalizować telefonicznie lub mailowo.

 18. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

 

4. Realizacja szkoleń

 1. Świadczenie usługi odbywa się w okresie określonym w Serwisie w odniesieniu do wszystkich usług w nim oferowanych. Jeśli jednak w danym szkoleniu jest wskazany inny termin dostępu, wówczas dla tego szkolenia obowiązuje ten właśnie termin.

 2. Realizacja szkolenia odbywa się w dowolnym czasie, Serwis zapewnia dostęp do treści w trybie 24 godzin na dobę. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być przerwy techniczne lub nieprzewidziane awarie usługodawców infrastruktury sieciowej, na której opiera się Sprzedający bądź awarie po stronie usługodawców obsługujących Klienta.

 3. Szkolenie uznaje się za zrealizowane zgodnie z określonymi w nim warunkami.

 4. Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany jest automatycznie przez system po zakończeniu szkolenia. Klient może je uzyskać klikając w panelu Klienta w zakładkę PROFIL

 5. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim pod rygorem utraty dostępu do konta i żądania odszkodowania.

 6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej/

 7. Niezrealizowanie przez Klienta szkolenia/nieskorzystanie z materiałów udostępnionych w ramach szkolenia online, nieuczestniczenie w konsultacji online lub jakakolwiek inna forma skutkująca nieskorzystaniem z oferowanej Usługi jest jednoznaczna z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Sprzedającego i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezpodstawnych i bezprzedmiotowych, w tym Sprzedający nie jest zobowiązany do zwracania kosztów poniesionych na zakup Usługi przez Klienta.

 8. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień niezwłocznie, w przypadku istotnego naruszenia Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podaje dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

 

5. Odpowiedzialność

 1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.

 2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.

 3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

 

6.Reklamacje

 1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu o ile nieprawidłowości te dotyczą bezpośrednio Serwisu, a nie infrastruktury sieciowej niezależnej od Właściciela.

 2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail  kontakt@photo-passion.pl

 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru (produktu fizycznego), poprzez wysłanie formularza zwrotu na adres e-mail: kontakt@photo-passion.pl

 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu niezwłocznie tą samą drogą prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 4. Jeżeli wszystkie warunki zwrotu zostaną dotrzymane, Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem nie przysługuje w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Usług i produktów, jeżeli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt IX. 1, o czym Klient jest informowany w procesie składania Zamówienia, towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania lub ich aktywowania oraz zindywidualizowanych usług szkoleniowych lub konsultacji.

 

8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Openity Sp. z o.o. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedającego wyłącznie na użytek własny, nie konkurencyjny w stosunku do Usługodawcy, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.

 2. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby, o którym mowa w regulaminie.

 3. Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku, korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą), przestrzegania praw autorskich i nieudostępniania nikomu zasobów i materiałów (filmów, transmisji itp.) otrzymanych za pośrednictwem Serwisu należącego do Sprzedającego (bezpośrednio w Serwisie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube).

 

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

 2. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach profilowych, na zdjęciach przekazanych do oceny prac domowych, jak również na wykorzystanie samych zdjęć przekazanych do oceny i osób trzecich na tych zdjęciach uwiecznionych, w szczególności poprzez zamieszczanie ich na stronie Serwisu w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail contact@photocourse4u.com

 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 5. Usunięcie danych skutkuje jednoczesnym usunięciem konta oraz dostępu do wykupionego szkolenia, a w przypadku ukończonego szkolenia, do historii tego szkolenia oraz wygenerowanego przez Serwis certyfikatu ukończenia szkolenia.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.

 7. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się TUTAJ.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z siedzibą Sprzedającego.

Data wprowadzenia regulaminu

02.01.2021 r.